VII. ročník PRAGUE PHOTO FESTIVAL 2014 / Photography Fair Prague Photo
8. - 13. 4. 2014, Praha / Prague
Kafkův dům

Náměstí Franze Kafky 3, Praha 1

Zpět / Back


Záštitu nad Prague Photo převzal
Under the auspices of
Tomáš Hudeček, ,
primátor hl. m. Prahy
Mayor of the City of Prague

S podporou hl. m. Prahy
With support
of the City of Prague


Záštitu nad Art Prague převzal starosta MČ Praha 1
Under the auspices of the Mayor of the Metropolitan District of Prague 1
Oldřich Lomecký

Generální partner Praguefoto
Partneři

  

  

  

  
  

    

  

  
  
Kontakt:
info@praguefoto.cz
www.praguefoto.cz
+420 602 277 210

Doc. Milan Jaroš, akad. mal.,
ředitel / director PRAGUE PHOTO
jarosdesign@seznam.cz
Iva Nesvadbová
výkonná ředitelka / executive director
iva.nes@seznam.cz


PRAGUE PHOTO 2014
Účastníci / Participants

1. Archiv B&M Chochola
2. Artinbox Gallery
3. Asociace profesionálních fotografů ČR
4. Cargo Gallery
5. České centrum fotografie
6. Foto magazín
7. Fotorenesance
8. Galerie Gambit
9. Galerie Millennium
10. Galerie umění pro děti
11. IndigoSpace
12. Nayevo Photography
13. Vintage Photography
14. Thalia Picta
15. Projekt Magdaléna Bláhová
16. Projekt Jiří Hanke
17. Projekt Mikuláš
18. Projekt Philip Dvorsky
19. Studio Sluka
 
20. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
21. Univerzita J. E Purkyně Ústí n/Labem – Fakulta umění a designu
22. Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
23. Matela Studio
24. Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická
25. Michael –Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a Střední škola umělecké a reklamní tvorby
26. Orange Factory
27. Scholastika
28. Antonio Cossa
29. Malte Andre
30. Ricardo Silva


Video 2013
For English scroll down

   
Předání ceny UniCredit Prague Photo Young Award dne 7. 4. 2014,
cenu získala Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická


PRAGUE PHOTO 2014 se po úspěšné loňské premiéře v novém prostředí opět prezentuje v Kafkově domě v centru Prahy. Tento strategický bod nabízí značně navýšený zájem o tuto jedinou fotografickou přehlídku na území České republiky. Dispozice Kafkova domu umožňuje optimální oddělení jednotlivých participantů – galerií, kurátorských projektů, prezentací odborných škol.
Čtyři podlaží Kafkova domu nabízejí stovky fotografických originálů, od klasiků přes střední generaci až po nejmladší adepty tohoto média, workshopy, přednášky, křty odborných publikací, interaktivní programy.
PRAGUE PHOTO se od svého vzniku před sedmi lety snaží prezentovat ucelenou vývojovou linku v české fotografii, řada participantů letos přináší vzácné soubory klasiků, další prezentují nejnovější trendy v současné fotografii, tradičně jsou uváděny práce studentů celkem osmi odborných škol z celé České republiky.
PRAGUE PHOTO se však rovněž stalo velkou společenskou událostí, kde se mohou jednou za rok setkat fotografové, kurátoři, galeristé, historici, studenti, nakladatelé a široké publikum, a prožít společně týden svátku fotografie.
Následující PRAGUE PHOTO FESTIVAL prezentuje celkem deset kurátorských fotografických projektů, které je možné navštívit v galeriích, muzeích a výstavních síních na území Prahy v měsíci dubnu a květnu.
Dovolujeme si poděkovat za dlouhodobou podporu UniCredit Bank, která současně financuje odměnu mladým autorům v soutěži UniCredit Bank Young Prague Photo Award, naše díky za podporu patří rovněž Magistrátu hl. m. Prahy.
Děkujeme panu Tomáši Hudečkovi, primátorovi hl. m. Prahy, a panu Oldřichu Lomeckému, starostovi Městské části Praha 1, za převzetí záštity nad PRAGUE PHOTO FESTIVALem.Místo konání:  Kafkův dům
Náměstí Franze Kafky 3
Praha 1
 
Otevírací doba: 
8. – 12. dubna 2014  11 – 19 hod.
(10. dubna Nocturno – otevřeno do 21 hod)
13. dubna 201411 – 18 hod.
 
Metro:Staroměstská
 
Vstupné90,- Kč
Snížené vstupné60,- Kč
Katalog120,- Kč
Plakát50,- Kč
Tričko PRAGUE PHOTO  190,- Kč

Kontakt:
info@praguefoto.cz
www.praguefoto.cz
+420 602 277 210PRAGUE PHOTO PROGRAM
7. dubna 2014
18 hod. Slavnostní zahájení PRAGUE PHOTO, Kafkův dům Praha
Udělení zvláštní ceny UniCredit Bank PRAGUE PHOTO Young Award mladému umělci do 35 let
19,30 hod. Expozice Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě - křest knihy Tomáše Pospěcha - Myslet fotografii. Česká fotografie 1938-2000

8. dubna 2014 v 17 hod. Studio Sluka - prezentace / přednáška na téma Dá se inkoustový tisk srovnat s temnou komorou? (sál 4. patro)

9. dubna 2014 v 17 hod. Scholastika - veřejná přednáška a prezentace školy za přítomnosti pedagogů Jiřího Thýna a Michala Pěchoučka na téma Umělecká fotografie v postkonceptuálním čase (sál 4. patro)

10. dubna 2014 NOCTURNO - expozice otevřeny do 21 hod.
17 hod. Expozice Jiří Hanke - setkání s autorem, prezentace knihy Pohledy z okna mého bytu

12. a 13. dubna 2014 12 - 16 hod.
Galerie umění pro děti (1. patro) - Otevřený fotoateliér, nejmladší návštěvníci PRAGUE PHOTO si mohou vyzkoušet tvorbu netradičních fotografických zátiší a imaginárních krajin pod vedením Davida Brunera

7. - 13. dubna 2014
Expozice Archiv B&M Chochola, celodenní projekce Vzlety a pádyČESTNÁ POROTA PRAGUE PHOTO
Jiří Hanke, fotograf, kurátor
Milan Jaroš, ředitel, Graphic Designer
Ivana Matějková / fotografka
Karel Kerlický, nakladatel
Miro Švolík, fotograf, profesor
Marina Votrubová, zástupce UniCredit Bank

PRAGUE PHOTO 2014 will present itself this year at the same location as last, at the Kafka's house. The Kafka's house offers not only its central location, which substantionaly increases the interest in this only photo show in the Czech Republic. The space itself allows optimal separation of individual participants - galleries, curatorial projects, presentations of vocational schools.
Four floors of Kafka's house offer hundreds of photographic originals, from the classics through the middle generation to the youngest adepts of this media, workshops, lectures, launches of expert publications, interactive programs.
PRAGUE PHOTO since its inception seven years ago try to present a comprehensive developmental line in Czech photography, a number of participants this year brings rare sets from classics, others present latest trends in contemporary photography. Traditionally are hosted works froms students of vocational schools from across the Czech Republic.
PRAGUE PHOTO also become a major social event where you can meet photographers, curators, gallerists, historians, students, publishers and the general public, and experience together week of photos celebration.
The forthcoming PRAGUE PHOTO FESTIVAL introduces ten curatorial photographic projects, which the audience can see in Prague galleries, museums and various exhibition halls in Prague in April and May.
We take the liberty of thanking UniCredit Bank for their long-term support and for financing the Young Prague Photo Award. We also thank City of Prague for their support.
A worm thanks to Lord Mayor of Prague Mr Tomas Hudecek as well as to Mr Oldrich Lomecky, Mayor of the Metropolitan District Prague 1, for undertaking the auspices of PRAGUE PHOTO FESTIVALVenue:  Kafkův dům
Náměstí Franze Kafky 3
Praha 1
 
Opening hours: 
April 8. – 12. 2014  11 AM – 7 PM
(April 10. Nocturno – open till 9 PM)
April 13. 201411 AM – 6 PM
 
Subway:Staroměstská
 
Admission fee90,- Kč
Reduced fee60,- Kč
Catalogue120,- Kč
Poster50,- Kč
T-shirt PRAGUE PHOTO  190,- Kč

Contact:
info@praguefoto.cz
www.praguefoto.cz
+420 602 277 210PRAGUE PHOTO PROGRAM
April 7, 2014
at 6 pm Gala Opening of PRAGUE PHOTO
Presentation of the UniCredit Bank PRAGUE PHOTO Young Award at 7,30 pm Exhibit space of Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava - Launch of the book by Tomas Pospech - Think photography. Czech photography 1938 - 2000

April 8, 2014 at 5pm, Conference room 4th floor
Studio Sluka - lecture on the topic Can the inject print be compared to the dark room?

April 9, 2014 at 5pm, Conference room 4th floor
Scholastika - public lecture and presentation of the school Scholastika, presented by educators Jiri Thyn and Michal Pechoucek.
Topic: Art photography in the postconceptual times

April 10, 2014 NOCTURNO - exhibits open till 9pm
at 5pm Exhibit space of Jiri Hanke - meeting with the artist and presentation of his new book Views from the Window of my Flat

April 12 and 13, 2014 from 12pm to 4pm
Gallery Art for Kids, 1st floor
Open Photostudio for youngest visitors of PRAGUE PHOTO - workshop by David Bruner on non-traditionnal photographic still-lives and imaginary landscapes

April 7 - 13, 2014
Exhibit space of Archiv B&M Chochola
Daily screening of videos Takeoffs and FallsPRAGUE PHOTO HOMAGE JURY
Jiří Hanke, Photographer, Curator
Milan Jaroš, Director of PRAGUE PHOTO
Ivana Matějková / Photographer
Karel Kerlický, Publisher, KANT Publishing House
Miro Švolík, Photographer, Professor at University of Fine Arts Bratislava, Slovakia
Marina Votrubová, Representative of UniCredit Bank
Galerie / Galeries - Agentury / Agencies - Skupiny / Groups


Archiv B&M Chochola
Václav Chochola


Václav Chochola


Václav Chochola


Blanka, Marek, Václav Chochola


Artinbox Gallery
Suzanne Pastor


Milota Havránková


Nadia Rovderová


Asociace profesionálních fotografů České republiky
Miloš Fic


Ivana Matějková Havlíková


Rudolf Jung


České Centrum Fotografie
František Dostál


Jan Saudek


Jan Svoboda


Cargo Gallery
Květoslav Vršovský


Ateliér Fotorenesance
Josef Moucha


Jan Reich


Milan Dulaj


Petr Helbich


Karel Koutský


Jaroslav Děťák


Tomáš Rasl


Galerie Gambit
Barbora a Radim Žůrkovi


Gabina


Ivan Pinkava


Miro Švolík


Ricardo Silva


Galerie Millennium
autor neznámý


autor neznámý


autor neznámý


IndigoSpace
Maxim Stano


Stanislav Tůma


Milan Jaroš


Nayevo Photography
Lada Grechová


Vintage Photography
Tomáš Mareček


Tomáš Paulus


Thalia Picta s.r.o. profesionální fotolaboratoř
Helena Leisztner – Kroftová


Ivan Steiger


Ivana Štenclová


Monika Abott


Vojtěch Písařík


Projekt Magdalena Bláhová
Magdalena Bláhová


Magdalena Bláhová


Magdalena Bláhová


Projekt Jiří Hanke
Jiří Hanke


Jiří Hanke


Jiří Hanke


Projekt Philip Dvorský
Philip Dvorský


Projekt Mikuláš
Mikuláš


Studio Sluka
Studio Sluka


Antonio Cossa
Antonio Cossa


Malte Andre
Malte Andre


Ricardo Silva
Ricardo SilvaŠkoly / Schools


Institut tvůrčí fotografie, FPF Slezské univerzity v Opavě
Kama Rokicka


Petr Toman


Jan Brykczyński


Hana Connor


Martin Wágner


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu
Jakub Cabalka, Jakub Červenka


Jonáš Mlejnek


Lenka Bukačová, Martin Ivan


Marek Štim


Patricie Behenská


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Sergey Lelyukh


Jana Černá


Barbora Liška Karpíšková


Zuzana Fedorová


Martin Procházka


Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy ORANGE FACTORY
Emil Drahoš, Michaela Egli, Eliška Fischerová, František Nikl a Marian Beneš


Michaela Egli, Emil Drahoš (asistent)


Jakub Douda, Emil Drahoš


Tomáš Wolfschläger


Ondřej Červinka


Matela Studio
Marek Matuštík


Tomáš Hyhlík


Pavel Matela


Scholastika
Barbora Klimszová


Jonáš Richter


Marie Potužilová


Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická (VOŠG a SPŠG)
Le Hong Nga


Valentýna Janů


Jana Kolářová


MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Martin Kačírek


Jakub Amler


Lucie Kroupová


Eva Gleich


Viktorie Taxová


Eliška Nováková


Tereza Žižková


Aneta Vrkotová


Galerie umění pro děti
Galerie umění pro děti


Archiv B&M Chochola
Václav, Blanka, Marek Chochola


Prague Photo 2014 a Archiv B&M ChocholaPRAGUE PHOTO FESTIVAL – kurátorské výstavy / curators' exhibitions
1.  Artinbox Gallery
2.  Ateliér Josefa Sudka
3.  Kavárna Velryba
4.  Galerie FotoGrafic
5.  Galerie Gambit
6.  GHMP - Dům fotografie
7.  IndigoSpace
8.  Leica Gallery Prague
9.  Galerie Josefa Sudka
10.  Uměleckoprůmyslové muzeum Praha